Belka
Wtorek, 11 Grudnia 2018   imieniny: Waldemar, Damazy
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Sprzedaż wolnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. (ul. Kościuszki 6) i nieruchomości Sulęcin ul. Żwirki i Wigury, Witosa

Data publikacji: 2013-11-28, Data modyfikacji: 2013-11-28
A A AWydrukDrukuj  
 

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A 

o g ł a s z a  
czwarty przetarg ustny nieograniczony w dniu 07 stycznia 2014 r. o godz. 1015  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
Lp. Nr przetargu Położenie   Nr działki Pow. działki m 2 księga wieczysta Opis nieruchomości Cena wywoławcza brutto zł Wadium zł 1. 2/2013/ IV Sulęcin ul. Tadeusza Kościuszki 6 205/3 307 GW1U/ 00003177/9 Odbyte przetargi : pierwszy - 12.08.2013 r., drugi – 07.10.2013 r. , trzeci  -18.11.2013 r.    Wolny lokal użytkowy o pow. 112,87 m 2składający się z siedmiu pomieszczeń, znajdujący się na parterze po prawej stronie korytarza.    Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wody zimnej i ogrzewanie z grzejników elektrycznych. Udział w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 315/1000. Budynek o sześciu lokalach, wybudowany przed 1945 r.    148.000,- 14.800,-   Uwagi do przetargu :   
Lokal użytkowy sprzedawany na własność, grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na okres do 28.11.2096 r.
W cenie wywoławczej nieruchomości cena gruntu stanowi 4,5 %, a cena lokalu 95,5 %.
Stawka procentowa pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest do końca marca każdego roku, przez czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.   
Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a pierwsza opłata i opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu podlega podatkowi vat (art. 29, ust. 5a).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu PLN, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02 stycznia 2014 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.     
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (1.480,-zł).   
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.   
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu okazują komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną okazuje upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.  
Wylicytowana cena podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
W terminie 21 dni osoba ustalona jako nabywca będzie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6,  telefon 95 755 36 01  wew.  136.    
Lokal można oglądać po wcześniejszym skontaktowaniu się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie ul. Witosa 30 A, tel. 95 755 2739.
Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie www.sulecin.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A                            Sulęcin 27.11.2013 r.
o g ł a s z a   
kolejne  przetargi  ustne  nieograniczone
w  dniu 07  stycznia 2014 r. o godz. od 10:30 do 11:45 ( co 15 minut )  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,  na sprzedaż prawa własności poniższych nieruchomości.
  Nr przetargu Położenie Nr działki Pow. działki ha Opis nieruchomości Cena  wywoławcza   Wadium zł 2/2012/XI   Sulęcin ul. Żwirki i Wigury 318/3   0.0866   Odbyte przetargi –pierwszy 01.10.2012r.,, drugi 12.11.2012 r., trzeci 27.12.2012 r. czwarty 18.02.2013 r., piąty 03.04.2013 r, szósty 13.05.2013r, siódmy 27.06.2013 r., ósmy 12.08.2013 r.,dziewiąty  07.10.2013 r.,dziesiąty 18.11.2013 r.  Działka nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolem Bp. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce rosną wieloletnie drzewa. Uzbrojenie  w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną i gaz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny usług publicznych  ogólno- miejskich . Księga  wieczysta  nr  GW1U/00025104/7 . 60.000,- 6.000,- 5/2011/XIX   Sulęcin ulica Wincentego Witosa 383/11 oraz udział 209/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna   0.3100       0.0153 Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r. ,czwarty  01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012 r., siódmy  11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012, dziewiąty 11.09.2012 r., dziesiąty 12.11.2012r., jedenasty 27.12.2012r., dwunasty 18.02.2013 r.,trzynasty 03.04.2013r.,czternasty 13.05.2013r.,piętnasty 27.06.2013 r.,szesnasty 12.08.2013r., siedemnasty 07.10.2013 r.,osiemnasty 18.11.2013 r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wzdłuż  granicy od strony północnej działki przechodzi napowietrzna  linia  kablowa  SN 15 kV.  Przyszły właściciel winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu  do  linii  elektroenergetycznej w celu dokonywania napraw i konserwacji tej linii na rzecz – ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych. Księgi wieczyste GW1U/00023557/3 - dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki będącej drogą wewnętrzną.  115.000,- 12.000,- 6/2011/XIX Sulęcin ulica  Wincentego Witosa 383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna     0.3969       0.0195 Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r., siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty  27.12.2012 r., dwunasty 18.02.2013 r., trzynasty  03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r., szesnasty 12.08.2013 r. siedemnasty 07.10.2013 r.,osiemnasty 18.11.2013 r.   Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w  południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3 –dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej  drogą wewnętrzną. 145.000,-   15.000,- 7/2011/XIX Sulęcin ulica  Wincentego Witosa 383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna     0.2795       0.0137 Odbyte przetargi – pierwszy 06.06.2011 r., drugi  22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r. , siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty 27.12.2012 r., dwunasty, 18.02.2013 r., trzynasty 03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r, szesnasty 12.08.2013 r.,siedemnasty 07.10.2013 r., osiemnasty 18.11.2013 r. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3- dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki  będącej drogą  wewnętrzną. 98.000,-   10.000,-  
Przyłącza do nabywanych nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa ( przetarg nr 5/2011/XIX, 6/2011/XIX,7/2011/XIX ) oraz  ul. Żwirki i Wigury (przetarg nr  2/2012/XI ) wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz.1054 ze zm.). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  02  stycznia  2014 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.   
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sulecin.pl  oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.sulecin.pl

UM Sulęcin, Źródło artykułu: www.sulecin.pl, Autor zdjęć: UM Sulęcin
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  sulęciński

  Powiat sulęciński - powiat z siedzibą w Sulęcinie, w województwie lubuskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Lubniewice, Sulęcin, Torzym Krzeszyce, Słońsk i miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym. Mieszka tu 35 tys. mieszkańców, co oznacza, że powiat ten jest najsłabiej zaludniony wśród tych w województwie.

  Magnesem na turystów jest unikatowy w skali europejskiej Park Narodowy „Ujście Warty”. Można tu spotkać 250 gatunków ptactwa pośród licznych starorzeczy, kanałów i bagien. W celach rekreacyjnych można udać się także nad jeziora. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wsiąść na rower i podróżować oznakowanymi trasami liczącymi ponad 300 kilometrów długości.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola