Belka
Niedziela, 16 Grudnia 2018   imieniny: Albina, Zdzisław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 46 (2014.01.14)

Data publikacji: 2014-01-14, Data modyfikacji: 2014-01-14
A A AWydrukDrukuj  
 

Sulęcin  14.01.2014 r.
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        
o g ł a s z a   
drugi  przetarg  ustny  ograniczony   
w dniu  17  marca  2014 r. o godz. 10:00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, na sprzedaż prawa własności poniższej  nieruchomości.

  Nr przetargu   Położenie   Nr działki   Pow. działki (ha)   Opis nieruchomości       Cena wywoławcza (brutto)     Wadium zł   Uzasadnienie formy wyboru przetargu ograniczonego   5/2013/II   Sulęcin obręb 46   17   10.2962   Odbyte przetargi :pierwszy 25.11.2013 r.Dla nieruchomości opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin zatwierdzony uchwałą Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 maja 2008 r.  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin- teren  położony w rejonie ulicy Lipowej i w obrębie Żubrów, w którym obszar ten oznaczony jest symbolem P,U – tereny o funkcji produkcyjno- technicznej i usługowej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym i usługowym oraz grunty rolne i leśne. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia. Na działce znajdują się trzy stanowiska archeologiczne oznaczone na planie miejscowym nr  8,9,11. Na stanowiskach wykonane  zostały  badania  archeologiczne. Z prac tych w 2009 r. wykonano sprawozdanie, z którym można się zapoznać w tut. Urzędzie.      Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren działki zakwalifikowany został jako podstrefa Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Cena nie uwzględnia kosztów wznowienia granic nieruchomości. Granice zgodne są  z dokumentacją  w  ODGiK  w  Starostwie  Powiatowym. Wznowienie  granic możliwe  będzie na koszt nabywcy. Nieruchomość obciążona jest umowami dzierżaw na uprawy polowe.   Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie  Rejonowym w Międzyrzeczu Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie księgę wieczystą nr GW1U/00012468/2.     2.342.202,-     240.000,-   Nieruchomość położona jest  w Podstrefie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej i nabywcą tej nieruchomości poza zarządzającym strefą, Skarbem Państwa  albo jednostką samorządu terytorialnego, związkiem komunalnym może być tylko przędsiębiorca  zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U z 2007 r.,Nr 42,poz.274 ze zm ), dlatego też uczestnictwo w przetargu ograniczone jest do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców w KRS lub do Centralnej Ewidencji  Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).  
 W cenę wywoławczą wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz.1054 ze zm.). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm ) minął 10.09.2013 r.
Przystępujący do przetargu przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości  240.000-, zł na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w terminie do 13  marca  2014 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Sulęcin.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Warunki  dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu :
- przystępujący przedsiębiorcy do przetargu zobowiązani są  do  pisemnego  zgłoszenia  uczestnictwa w przetargu z podaniem pełnej nazwy przedsiębiorcy wraz
  z adresem i NIP –em  przedsiębiorcy lub numerem pod którym przedsiębiorca wpisany jest do KRS  oraz  potwierdzeniem wpłaty  wadium,  w sekretariacie
  Urzędu Miejskiego  w  Sulęcinie  / pokój  nr  36 / w terminie do 13 marca 2014 r.
     - uczestnicy przetargu zobowiązani są  posiadać dokument  tożsamości  ( dowód osobisty lub paszport ) a  osoba  reprezentująca  w  przetargu  osobę prawną  
       stosowne  pełnomocnictwo.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność  nieruchomości.
Z przedsiębiorcą, który wygra przetarg zawarta będzie warunkowa umowa sprzedaży. Zawarcie umowy przeniesienia własności uzależnione będzie od spełnienia przez  Nabywcę  łącznie   następujących  warunków :
- przedłożenia  oświadczenia zarządzającego strefą o  nieskorzystaniu z prawa pierwokupu tej nieruchomości  stosownie do przepisów ustawy  z dnia 20 października
 1994 r. o  specjalnych  strefach  ekonomicznych (Dz.U z 2007r.,Nr 42, poz.274 ze zm ),
- uzyskania  zgody  przez  przedsiębiorcę  na  działalność w strefie zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o  specjalnych  strefach ekonomicznych
 ( Dz. U z 2007 r.,Nr 42, poz.274 ze zm ).
 
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl  oraz  w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl

UM Sulęcin, Źródło artykułu: www.sulecin.pl, Autor zdjęć: UM Sulęcin
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  sulęciński

  Powiat sulęciński - powiat z siedzibą w Sulęcinie, w województwie lubuskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Lubniewice, Sulęcin, Torzym Krzeszyce, Słońsk i miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym. Mieszka tu 35 tys. mieszkańców, co oznacza, że powiat ten jest najsłabiej zaludniony wśród tych w województwie.

  Magnesem na turystów jest unikatowy w skali europejskiej Park Narodowy „Ujście Warty”. Można tu spotkać 250 gatunków ptactwa pośród licznych starorzeczy, kanałów i bagien. W celach rekreacyjnych można udać się także nad jeziora. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wsiąść na rower i podróżować oznakowanymi trasami liczącymi ponad 300 kilometrów długości.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola